Uncategorized

.

0
Uncategorized

.

0
ประวัติ
สวดมนต์
บทแปล
อานิสงส์ของบุญ

ประวัติความเป็นมา

บทธัมมจักกัปวตนสูตรเป็นแม่บทสำคัญของพระพุทธศาสนา หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ ทรงแสดงธรรมครั้งแรก ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันอาสาฬหบูชา แก่ปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง 5 สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระสงฆ์องค์แรก คือ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงใช้บทธรรมจักร เป็นแม่บทในการขยายความไปสู่ธรรมบทอื่นๆ ออกเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ บทธัมมจักกัปวตนสูตรนี้ จึงเป็นแม่บทแรก ในการนำไปเผยแผ่วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ และสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้กับชาวโลก

สาระสำคัญของบทสวดธัมมจักกัปวตนสูตร คือ การสอนวิธีการปฏิบัติทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เอียงไปทาง กามสุขัลลิกานุโยค อันเป็นการประกอบตนแสวงหาความสุขจากกามคุณ และไม่เอียงไปทาง อัตตกิลมถานุโยค จากการทรมานตนเอง

 

เนื่องในสถานการณ์ในปัจจุบันมีโรคไข้หวัดโคโรน่า 2019 ที่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป และมีผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่อจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก บางรายกำลังเผชิญกับโรคไข้หวัดโคโรน่า 2019 บางรายเกิดความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป  ในการรับมือกับโรคไข้หวัดโคโรน่า 2019 นอกจากการปฏิบัติตนตามหลักสาธารณาสุขแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้มีความสะอาดและแข็งแรง

ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดบทธัมมจักกัปวตนสูตรบทนี้ ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อสร้างสันติสุขภายในตนเอง ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส รวมใจมาหยุดไว้ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ขยายความบริสุทธิ์ภายใน อันเกิดจากการทำภาวนาไปสู่นานาประเทศ โดยการแผ่ขยายความสงบสุข ความรัก ความปรารถนาดี ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น บุคคลอันเป็นที่รักและทุกสรรพชีวิต ขจัดปัดเป่าโรคภัย โดยการร่วมใจกัน กลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว เป็นโลกที่เปี่ยมไปด้วยสันติสุข คือสุข ที่เกิดจากสันติภาพภายใน

เมียนมาร์

อินเดีย

Pirith

คำบรรยายเบงกาลี

ร่วมสวดมนต์ และนั่งสมาธิทั่วโลกผ่านระบบซูม

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นพระสูตรบทหนึ่งที่สำคัญมาก เนื้อหาครอบคลุม 3 หลักการ คือ ความรู้เรื่องธรรมะ การฝึกฝน และการบรรลุธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลักการสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับการรักษาไว้เป็นมรดกธรรมต่อเนื่องกระทั่งถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกราบนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์อันประกอบด้วยพระมหาเถระและพระเถรานุเถระจากนานาชาติตลอดจนเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายทั่วโลกมาร่วมกันพิธีกรรมเพื่อสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตนสูตร- ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา-จุดประทีปและส่งผ่านความรัก ความปรารถนาดีด้วยการแผ่เมตตาเพื่อให้โลกมีสันติสุข

วีดีโอสำหรับการสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนาทั่วโลกผ่านระบบซูม

ในทุกๆวัน ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ มีเสียงสวดธัมมจักรตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีสาธุชนจำนวนมาก ต่างเชื้อชาติหลากหลายประเทศทั่วโลกต่างส่งใจมายังพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อสวดมนต์ร่วมกัน เสมือนเป็นการรวมพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่กระจายอยู่ในแต่ละมุมของโลก

H.H. Most Venerable Mahasaddhammajuthikadhaja
13th Sangharaja

PDF Download

H.H. Most Venerable Professor Banasree Mahathera 29th Sanghanayaka in Bangladesh Chief Abbot

PDF Download

Most Ven Bhaddanta Sandi Ma Bhivamsa Secretary General of State Sangha Mahanayaka Committee Ministry of Culture and Religious Affairs Union of Myanmar

PDF Download

Master Ven. Jing Yao

President of Buddhist Association of Republic of China ( B.A.ROC) , TAIWAN

PDF Download

Prof.Ven Hui Hai

Vice Chancellor of Dharma Buddhist University, Malaysia

PDF Download

Ven. Lama Palden

Chairman, Nepal Tamang Lama Ghedun (Association of Nepal Tamang Lama (Monk)

PDF Download

Dr. Sabuj Barua

Sr. Vice President of Pharmacist Association of Chittagong.

PDF Download

Nun Mithila Chowdhury

Secretary General of Dhammachackka Alliance Of Asia.

PDF Download